1. Organizatorem konkursu „Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne” jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

 2. Przedmiotem konkursu jest szeroko pojęty humor i satyra o tematyce matematycznej.

 3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych.

 4. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej i graficznej (wyłączając formy przestrzenne), także komiksu. Rozmiar pracy nie może przekraczać formatu A2.

 5. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną liczbę prac.

 6. W konkursie mogą brać udział tylko prace autorskie, to znaczy takie na które pomysł nie został zapożyczony z innych źródeł, np. podręcznika matematyki.

 7. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić (oddzielnie do każdej zgłaszanej pracy) elektronicznie formularz zgłoszeniowy  oraz przesłać na adres organizatora prace plastyczne wraz z wydrukowanymi, wypełnionymi i podpisanymi formularzami zgłoszeniowymi (oddzielnie do każdej pracy).

 8. Każdą z nadsyłanych prac należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz ewentualnym tytułem. Dodatkowo do każdej pracy należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz zgłoszeniowy.

 9. Prace można wysyłać do dnia 14.05.2019r. (włącznie) na adres:

  Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
  Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska 45A
  Białystok 15-351
  z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY

lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres do pokoju 135 (I piętro, budynek Wydziału Informatyki PB).


 1. Prace oceniać będzie 5-osobowe Jury Konkursowe złożone z pracowników Centrum.

 2. Jury oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych:
  I.  szkoła podstawowa i gimnazjalna,
  II. szkoła ponadgimnazjalna.


 3. Przy ocenianiu Jury Konkursowe będzie brać pod uwagę estetykę, pomysłowość, oryginalność, czytelność i zawarty w pracy humor oraz czy praca wywołuje uśmiech na twarzy członków Jury, czyli czy można ją zaliczyć do grupy „prac uśmiechniętych”.

 4. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

 5. Lista laureatów oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane do dnia
  29.05.2019 r. na stronie internetowej konkursu.


 6. Wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu.

 7. Wszystkie prace nadesłane na konkurs stają się własnością Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”, które może je wykorzystać w swoich publikacjach i wydawnictwach.

 8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Regulamin_2019.pdf