SIGNUM Liga 2017/2018

Formularz zgłoszeniowy

„Internetowa Liga Łamigłówkowa”

Deklaruję udział w konkursie „Internetowa Liga Łamigłówkowa” w roku szkolnym 2017/2018.

UCZESTNIK:

Uczeń, który chce wziąć udział w finale konkursu, jest zobowiązany do podania prawdziwych danych we wszystkich polach formularza.
Inni uczestnicy mogą podać jedynie imię, nazwisko, pseudonim konkursowy i poprawny adres e-mail
(pola oznaczone * ), a w pozostałe pola wpisać tekst nie dotyczy.

Imię/Imiona *
Nazwisko *
Pseudonim konkursowy *
Telefon kontaktowy
Adres e-mail *
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Klasa


RODZIC/OPIEKUN PRAWNY:

Imię/Imiona
Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail


NAUCZYCIEL:

Imię/Imiona
Nazwisko
Adres e-mail

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub uczestnika pełnoletniego oraz nauczyciela na przetwarzanie i publikację danych osobowych:
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
(zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych – Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub uczestnika pełnoletniego oraz nauczyciela na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa” na podane adresy poczty elektronicznej.
(zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami)

tu w wersji wydrukowanej formularza należy umieścić
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub uczestnika pełnoletniego oraz nauczyciela z aktualną datą (dotyczy uczniów, którzy chcą wziąć udział w finale konkursu)