OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. przystąpienia do konkursu, przeprowadzenia konkursu, informacyjnym, promocyjnym

    na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO1;

   2. archiwizacji,

    na podstawie Zarządzenia Nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa regulujących te kwestie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

   3. generowania statystyk

    na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego na możliwości generowanie statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych są dostępne tutaj

   

  SIGNUM Liga 2018/2019

  Formularz zgłoszeniowy - część pierwsza

  „Internetowa Liga Łamigłówkowa”

  Oświadczam, że:

  jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku poniżej 16 lat, które chcę zgłosić do konkursu
  mam ukończone 16 lat i chcę wziąć udział w konkursie


  Zgłaszany uczestnik konkursu:

  chce wziąć udział w finale
  chce jedynie bawić się rozwiązywaniem zadań (nie będzie brał udziału w finale)